Rozwody w Polsce

0
1230
rozwód

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego to najogólniejszy powód rozwodu. Sąd, który będzie orzekał rozwód może wskazać winnego rozkładu pożycia, jednak gdy obie strony zgodnie wnoszą o rozwiązanie małżeństwa, może zrezygnować z ustalania winnego.

Pierwszym krokiem przy planowaniu rozwodu jest napisanie pozwu. Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, więc powinien odpowiadać określonym wymogom. W pozwie przede wszystkim należy oznaczyć powoda i pozwanego wraz z ich miejscami czy miejscem zamieszkania. Można podać odpowiednie numery PESEL. Dodatkowo umieścić miejsce i datę, a także sąd, do którego pismo będzie składane.

Bardzo ważnym elementem pozwu są informacje o co się w tym piśmie wnosi. Oczywiście pierwszym elementem jest rozwiązanie małżeństwa. Jednak należy również wnieść prośbę o ewentualne orzeczenie winy, o ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi, o przyznanie alimentów  (tutaj można zaproponować kwotę), a także żądać dopuszczenia wskazanych przez siebie świadków, jeżeli wnoszą cokolwiek do sprawy.

Tak skonstruowany pozew trzeba uzasadnić. Dlatego dodatkowo podajemy w nim takie informacje:

  • Dane zawarcia związku małżeńskiego (miejsce i data).
  • Daty urodzeń dzieci, które są małoletnie.
  • Miejsce pracy i uposażenie stron, czyli powoda i pozwanego.
  • Wykazanie powodów ustania pożycia małżeńskiego.
  • Wskazanie świadków, którzy mają składać zeznania na poszczególne okoliczności sprawy.

Pozew powinien być podpisany własnoręcznie. Do niego powinny być dostarczone odpowiednie dokumenty: akty urodzenia małoletnich dzieci, akt zawarcia małżeństwa, zaświadczenia o zarobkach stron, oraz odpisy pozwu i załączników.

Pozew o rozwód powinien być dostarczony do sądu okręgowego, albowiem Kodeks postępowania cywilnego mówi wyraźnie, że powództwo wytacza sąd odpowiedni do miejsca ostatniego zamieszkania małżonków, lub jednego z nich. Jeżeli nie ma takiej podstawy, bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania osoby pozwanej. Dopiero na końcu może być wzięte pod uwagę miejsce pobytu powoda.

Jeżeli pozew zostanie złożony w nieprawidłowym miejscu, to zostanie przesłany do odpowiedniej placówki sądu, jednak wydłuży to procedurę.

Informacje dostępne w artykule zostały zaczerpnięte ze strony
http://www.krp-ks.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here